Informacja o Zebraniu Członków Klubu

Uprzejmie zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Piłkarskiego „OSTROVIA 1909” w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wielkopolski dnia 14 marca 2019 roku

ZAPROSZENIE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PIŁKARSKIEGO OSTROVIA 1909 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Uprzejmie zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Piłkarskiego „OSTROVIA 1909” w Ostrowie Wielkopolskim, które odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławska 10 (Restauracja Mellon), o godzinie 19:00 (lub w drugim terminie o godzinie 19:15), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania i powitanie wszystkich członków i zaproszonych gości.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Stwierdzenie prawomocności odbywanego Zebrania i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie Uchwał w sprawach: – Przyjęcia sprawozdania Zarządu Towarzystwa za okres sprawozdawczy,

– Przyjęcia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat za okres sprawozdawczy, oraz informacji dodatkowej za okres sprawozdawczy,

– Przyjęcia sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. jako organizacji pożytku publicznego,

– Udzielenia absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,

– W sprawie zatwierdzenia rachunku Zysków i Strat,

5. Wolne głosy

6. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu

Mariusz Kwiecień